Pie mums Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

 

 

40295

2014. gada 30.jūnijā noslēdzies projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/144).

projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija 209478,98 EUR. 35,272097% NO PROJEKTA ATTIECINĀMĀM IZMAKSĀM FINANSĒJA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTS CO2 EMISIJU SAMAZINĀJUMS VISMAZ PAR 31,15867 TONNĀM GADĀ

 

 

Salidojums - estrādē uz attēlu galeriju

Salidojums - skolā uz attēlu galeriju

31.06.2014. Skolas absolventu salidojums un 75 gadu jubilejas pasākums.

Uz attēlu galeriju

02.09.2013. Apsveicam ar jaunā mācību gada sākumu!

26.09.2013. Eiropas valodu diena. Pasākums skolas zālē.

27.09.2013. Tūrisma diena.

07.10.2013. Skolotāju dienas pasākumi skolā.

25.10.2013. 1. klases uzņemšana skolā.

04.11.2013. Atsākas mācības skolā

11.11.-18.11.2013. Nedēļa veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.

25.11.2013. Atsākas dežūras skolā.

28.11.2013. Skolas vecāku sapulce.

04.12.2013.

40295

2013. gada 4.decembrī parakstīts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/144) īstenošanu

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 7 mēneši un  projekta īstenošana uzsākta 2013. gada 4. decembrī. Projekta īstenošanas beigu termiņš - 2014. gada 30. jūnijs.

Projekta aktivitātes – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienkāršota renovācija nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, tādejādi paaugstinot  Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanai.

Projekta kopējās izmaksas  LVL  158450,69.

Projekta   kopējās attiecināmās izmaksas LVL  147 222.66,  t.sk.:

atbalsts summa (KPFI līdzfinansējums) – 35,272097 %  no attiecināmajām izmaksām,  nepārsniedzot   LVL 51928,52

finansējums, ko nodrošina dibinātājs Apes novada dome – 64.727903% no attiecināmajām izmaksām, t.i. nepārsniedzot LVL 95294,14.

16.12.2013. Izsludināts ATKLĀTs KONKURSS "Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienkāršotās renovācijas būvdarbi projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/144) ietvaros, Apes ND 2013/17 KPFI

06.01.2014. Atsākas mācības skolā.

17.01.2014. Pasākums veltīts Jāzepam Vītolam

24.01.2014. Žetonu vakars.

 

 

 

e-klases video